Tiến độ thi công

    Tiến độ thi công thực tế tại Ecolife Captiol ảnh chụp tại công trường thi công chiều ngày 29/11/2015. 

 Tiến độ thi công thực tế tại Ecolife Captiol ngày 22/10/2015.           HOTLINE: 097.732.9191 - 093.732.9191